Novosti


04.12.2020
CHUPA CHUPS NAGRADNI KONKURS od 07.12-31.12.2020.

OPŠTA PRAVILA

INSTAGRAM NAGRADNOG KONKURSA „Chupa Chups“

 

Pažljivo pročitajte pravila nagradnog konkursa ( “pravila”). prijavom na nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku) saglasni ste sa pravilima i uslovima učešća na ovom konkursu.

1. Opšte odredbe

Organizator nagradnog konkursa je AL GROSSO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Jurija Gagarina br. 32, matični broj 17308777, PIB 100137832 ( u daljem tekstu: Organizator).

 Naziv konkursa je „CHUPA CHUPS“ (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, izuzev teritorije AP Kosova i Metohije, a u svrhu promocije proizvoda Chupa Chups i to Chupa Chups lizalica.

Konkurs se sprovodi na Instagram stranici chupachups.rs

Konkurs počinje 07.12. 2020.godine, i završava se 31.12. 2020.godine. Nakon isteka perioda trajanja konkursa učesnici neće biti u mogućnosti da učestvuju u konkursu na način bliže opisan u Pravilima.

Konkurs se organizuje u prodajnim mestima Delhaize sistema, i to u svim  Tempo, Tempo Express, Maxi i Shop&Go prodavnicama, kao i na online shop-u Maxi

2. Uslovi učešća na Konkursu

Pravo učešća imaju punoletna fizička lica (osobe starije od 18 godina) sa prebivalištem u Srbiji. Svaki učesnik treba da ima nalog na Instagramu i treba da prihvati i poštuje uslove i odredbe zvaničnih pravila Konkursa.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su zaposlena kod Organizatora i druga lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog Konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica, roditelji, braća i sestre, i supružnici sa svojom užom porodicom.

3. Prodajna mesta

Prodajna mesta u kojima se mogu kupiti proizvodi koji učestvuju u ovom Konkursu su prodajni objekti Delhaize sistema formata Tempo, Tempo Express, Maxi i Shop&Go na teritoriji cele Republike Srbije izuzev teritorije AP Kosova i Metohije, u periodu trajanja nagradne igre, kao i online shop Maxi ( u daljem tekstu “Prodajna mesta”).

4. Opis Konkursa

Konkurs traje od 07.12. do 31.12.2020. godine odnosno  3 (tri) kalendarske nedelje i 4 dana, ukupno 25 dana.

Svaka kalendarska nedelja je zasebna takmičarska nedelja ( u daljem tekstu: “Takmičarska nedelja”). Na kraju svake Takmičarske nedelje biraju se dobitnici nagrada.

Da bi lice (u daljem tekstu: „Učesnik“) steklo pravo učestvovanja na Konkursu potrebno je da:

Kupi bilo koje 3 (tri) Chupa Chups lizalice (koje se moraju naći na jednom fiskalnom računu) u prodajnim mestima navedenim u članu 3. ovih Pravila;

Sačuva fiskalni račun kao dokaz kupovine; zaprati stranicu chupachups.rs;  na stranici chupachups.rs ostavi originalan komentar na pitanje “Zašto voliš Chupa Chups?” i pored komentara  broj fiskalnog računa (BI broj).

Komentar se ostavlja ispod post-a Organizatora.

Organizator će u periodu održavanja Konkursa, svakog ponedeljka za Takmičarsku nedelju za koju se izvlače nagrade na instagram stranici chupachups.rs postaviti  post.

Biće postavljeno ukupno 4 post-a  i to 07.12.; 14.12.; 21.12.; 28.12.2020. godine.

Ispod posta Organizatora učesnici će ostavljati komentare i pored komentara broj fiskalnog računa (BI broj).

 Postavljeni komentari ispod post-a učestvuju u izvlačenju nagrada za tu Takmičarsku nedelju.

Jedno lice može učestvovati u nagradnom konkursu postavljanjem neograničenog broja komentara ali sa različitim fiskalnim računima. Svaki pojedinačni fiskalni račun može biti iskorišćen samo jednom uz jedan komentar.

Učesnici moraju imati  fiskalni račun kojim dokazuju da su Chupa Chups lizalice kupljenje u istom periodu kada je postavljen i komentar, odnosno u Takmičarskoj nedelji za koju se izvlače nagrade i to  u prodajnim mestima navedenim u članu 3. ovih Pravila.

U slučaju da fiskalni račun sa istim brojem bude ponovo poslat uz komentar od strane istog ili drugog lica to učestvovanje će biti proglašeno nevažećim.

U jednoj  Takmičarskoj nedelji isti učesnik može biti nagrađen samo jednom.

U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranica, ili neprikladan sadržaj komentara ( uključujući a ne ograničavajući se na uvredljive, pogrdne, nepristojne sadržaje,), od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici bez upozorenja biće diskvalifikovani iz konkursa.

Učesnik garantuje da je sadržaj komenatara njegovo originalno delo i da nije predmet bilo kog ograničenja bilo koje prirode, koje bi sprečilo ili ograničilo upotrebu sadržaja od strane Organizatora za potrebe organizovanja ovog Konkursa. Učesnik garantuje da na sadržaju ne postoje bilo koja prava trećih lica..

Pravila Konkursa će biti objavljena na web sajtu www.algrosso.com.

4. Izbor pobednika i nagrade

Žiri, sastavljen od 3 člana (članovi su lica zaposlena kod Organizatora Konkursa), će konsenzusom izvršiti  izbor dobitnika nagrada na bazi kriterijuma: originalnost i dopadljivost.

Nagrade su:

nagrade

Ukupan broj nagrada

Broj nagrada na nedeljnom nivou

     

Chupa Chups lopta

12

3

Chupa Chups majica

40

10

Chupa Chups ranac

40

10

Chupa Chups pernica

40

10

 

 

 

 

Na kraju svake Takmičarske nedelje žiri će izabrati 33 najboljih komentara na osnovu kriterijuma originalnosti i dopadljivost. Rangiranje komentara izvršiće se na osnovu navedenih kriterijuma: originalnost i dopadljivost.

Konkurs je podeljen u 3 (tri) Takmičarske nedelje u trajanju od po 7 (sedam) kalendarskih dana i u 4. kalendarskoj nedelji 4 dana, ukupno 25 dana, i to:

Prva nedelja u trajanju od 7 dana počinje 07.12.2020. godine i završava se 13.12.2020. godine;Druga nedelja u trajanju od 7 dana počinje 14.12.2020. godine i završava se 20.12.2020. godine;Treća nedelja u trajanju od 7 dana počinje 21.12.2020. godine i završava se 27.12.2020. godine;Četvrta nedelja u trajanju od 4 dana počinje u 28.12.2020. godine i završava 31.12.2020. godine u 23:59h.

33 dobitnike koje je izabrao Žiri na kraju svake Takmičarske nedelje dobija nagradu, i to:

Dobitnici od prvog do trećeg mesta  dobijaju nagradu: Chupa Chups lopta;

Dobitnici od četvrtog do trinaestog mesta  dobijaju nagradu: Chupa Chups majica.

Dobitnici od ćetrnaestog do dvadesettrećeg  mesta dobijaju nagradu: Chupa Chups ranac

Dobitnici od dvadesetčetvrtog do tridesettrećeg mesta dobijaju nagradu: Chupa Chups pernica.

Nagrade su iste za sve Takmičarske nedelje.

Organizator će objaviti imena dobitnika nagrada najkasnije drugog dana u nedelji za prethodnu Takmičarsku nedelju  na storijima Instagram stranice chupachups.rs koji će biti postavljeni i u highlight-u za svaku nedelju. 

6. Način i rok predaje nagrada

Svi dobitnici nagrada će putem story-ja na kom su objavljeni biti pozvani da se jave Organizatoru putem direktne poruke. Dobitnici su dužni da se u roku od 48h nakon objave imena pobednika jave Organizatoru putem direktne poruke sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa prebivališta u Republici Srbiji, kontakt telefon), kao i fotografijom fiskalnog računa (BI broj) kao dokaz kupovine proizvoda, a u svrhu omogućavanja Organizatoru da dostavi nagrade.

Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, nekom od kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Organizator Konkursa nije u mogućnosti da utiče na raspored dostave poklona i ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik nije na adresi u trenutku dostave. Slanje nagrada je besplatno za dobitnika. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i nagrada neće biti preneta na drugog dobitnika.

Prilikom dostavljanja nagrade, Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste.

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, ili ukoliko postupi suprotno definisanim obavezama iz stava  jedan  i dva i tri ovog člana ovog člana  ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu, ili ako se utvrdi nepravilnost u postupku učestovanja, nagrada neće biti dodeljena. Istovremeno Organizator Konkursa dobija pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu.

Nagrade se ne dostavljaju izvan Srbije.

7. Saglasnost sa pravilima

Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavilo i čije je ime na listi. Nagrada se ne može preneti na drugo lice ili biti ustupljena drugom licu.

Organizator snosi obavezu plaćanja poreza na poklon koji proizilaze iz organizovanja nagradnog konkursa i dodele poklona  dobitnicima nagrada.

8. Zaštita ličnih podataka

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs učesnici/dobitnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci (ime i prezime, broj telefona, adresa, datum rođenja) koriste u svrhu organizovanja i realizacije nagradnog konkursa: objavljivanja dobitnika nagrada, kontaktiranja istih kao i dodele/isporuke nagrada  dobitnicima nakon čega se u roku od 30 dana od dana okončanja nagradnog konkursa podaci  brišu iz evidencije nagradnog konkursa, izuzev ukoliko je u skladu sa zakonom neophodno da se podaci o ličnosti čuvaju duži period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, a sve u skladu sa važećim zakonima.

Dobitnici nagrada su saglasni da se njihova imena objave na instagram stranici chupachups.rs. Ova saglasnost je bezuslovna i Organizator prilikom objavljivanja imena dobitnika i obrade njihovih ličnih podataka ne mora tražiti  dodatno odobrenje od strane učesnika.

Prava i obaveze učesnika i organizatora nagradnog konkursa su uređena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (SL glasnik RS br. 87/2018) i Organizator nagradnog konkursa omogućava učesnicima konkursa da ostvare svoja prava predviđenja Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti: pravo na informisanje, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje i druga prava predviđena zakonom. Učesnici svoja prava mogu ostvariti dostavljanjem pismenog zahteva Organizatoru na seledeću adresu: web@algrosso.com

9. Prekid konkursa

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj nagradni konkurs, uz prethodno obaveštavanje učesnika. Kako bi učestvovali u nagradnom konkursu, učesnici prihvataju sve uslove iz ovih pravila nagradnog konkursa.

10. Isključenje i ograničenje odgovornosti

Organizator ne odgovara za štetu koju pretpri Dobitnik a koja je prouzrokovana isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Organizator ne odgovora.

11. Završne odredbe

Organizator zadržava pravo donošenja odluke o izmenama i dopunama ili ukidanju Pravila nagradnog konkursa Chupa Chups pri čemu su iste obavezujuće za sve učesnike nagradnog konkursa pod uslovom da su objavljne na isti način kao i Pravila nagradnog konkursa.

U Beogradu,

04.12.2020.