Novosti


05.07.2021
FISHERMAN’S FRIEND NAGRADNI KONKURS - PRAVILNIK

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA "Friend foto konkurs"

 

1. OSNOVNI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

1.1. Organizator nagradnog konkursa je AL GROSSO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), ul. Jurija Gagarina br. 32, matični broj 17308777, PIB 100137832 ( u daljem tekstu: „Organizator“).

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA NAGRADNOG KONKURSA

 

2.1.Nagradni Konkurs se organizuje pod nazivom "Friend foto konkurs" (u daljem tekstu: "Konkurs") putem zvaničnog Instagram profila Organizatora @fishermansfriend_rs

2.2. Konkurs počinje 05.07.2021. godine u 10:00h i završava se 01.08.2021. godine u 23:59h.

2.4. Konkurs se organizuje radi promocije Fisherman’s friend proizvoda.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

 

3.1. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez  Kosova i Metohije) i sprovodi na instagram profilu Organizatora @fishermansfrind_rs.

 

4.PRAVO NA UČEŠĆE

 

4.1. Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica sa navršenih 18 godina života (punoletna lica) sa prebilavištem u Republici Srbiji  (bez Кosova i Metohije), izuzev lica zaposlenih kod Organizatora, kao i lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanja Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa  kao i članova njihovih užih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

 

5.OPIS KONKURSA

 

5.1. Za učešće u  Konkursu potrebno je da Učesnik :

 

 • kupi u bilo kom prodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije bilo koja dva Fisherman’s friend proizvoda ( Fisherman’s friend Original, Fisherman’s friend Mint, Fisherman’s friend Menthol, Fisherman’s friend Spearmint, Fisherman’s friend Cherry),
 • sačuva fiskalni račun kao dokaz kupovine,
 • ima otključan nalog na društvenoj mreži Instagram,
 • zaprati zvaničnu instagram stranicu Organizatora @fishermansfrind_rs,
 • postavi fotografiju na kojoj će prikazati bilo koja dva omiljena Fisherman’s friend proizvoda uz korišćenje #myffriend i @fishermansfrind_rs. Fotografija koja konkuriše za nagradu, postavljena od strane Učesnika mora biti originalna, lično kreirana od strane Učesnika. Organizator neće uzeti u razmatranje fotografije koje imaju neprikladni sadržaj kao što je ali ne isključivo izvršenje krivičnog dela, propagiranje korišćenja ili samo korišćenje opojnih droga, alkohola, koje sadrže pogrdne reči, uvrede, izraze mržnje ili diskriminacije, fotografije sa političkom konotacijom u bilo kom smislu i slično. Fotografija postavljena od strane Učesnika koja konkuriše za nagradu ne sme da sadrži nikakve brend oznake niti proizvod bilo kog brenda, organizacije ili ličnosti. Nije dopušteno postavljanje fotografija na kojoj se nalaze deca/maloletne osobe.
 • Učesnik može postaviti najviše tri fotografije u okviru jedne nagradne-takmičarske nedelje.

 

Učesnik će na objavi na svom profilu morati da označi zvanični instagram profil Organizatora @fishermansfriend_rs. Učesnik će morati da drži otvoren profil na društvenoj mreži preko koje želi da se priključi nagradnom konkursu kako bi Organizatori mogli da vide njegovu objavu.

5.2. Učesnik jamči da su fotografije koje je postavio njegovo isključivo vlasništvo, te da time neograničeno raspolaže autorskim i drugim pravima na fotografije.  Učesnik nadalje potvrđuje da prijavljene fotografije ne podležu bilo kakvim pravima trećih strana, a posebno da se sve osobe prikazane na fotografijama slažu s navedenim korišćenjem i da se time ne krše prava zaštite ličnih podataka trećih strana. Učesnik je u celosti odgovoran za svaku štetu koja bi proizašla iz neovlašćenog objavljivanja fotografija koje nisu njegovo isključivo vlasništvo i/ili za čiju objavu nema saglasnost prikazanih osoba.

5.3. Zabranjeno je korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu.

5.4. Konkurs traje četiri nedelje ( u daljem tekstu: nagradne –takmičarske nedelje).

Nagradne-takmičarske nedelje počinju:

 

I nedelja – od 05.06. u 10:00 časova do 11.07.2021. u 23:59:59

II nedelja - od 12.07. u 00:00 časova do 18.07.2021. u 23:59:59

III nedelja - od 19.07. u 00:00 časova do 25.07.2021. u 23:59:59

IV nedelja - od 26.07. u 00:00 časova do 01.08.2021. u 23:59:59

 

Po 21 nagrada se dodeljuje na nedeljnom nivou, ukupno 84 nagrade za vreme trajanja Konkursa od 05.07.2021. godine u 10:00h i završava se 01.08.2021. godine u 23:59h.

 

6. VRSTA NAGRADA

 

6.1. Ukupno se dodeljuju 84 (osamdeset četiri) nagrade na Konkursu, po 21 nagrada se dodeljuje na nedeljnom nivou.

 

Nedeljne nagrade su, redom prema izboru za najzanimljivuju fotografiju:

 

Prva nagradna- takmičarska nedelja (od 05.07. u 10:00 časova do 11.07.2021. u 23:59:59)

• 1x Buzz vaučer,

• 10 x Fisherman’s friend majica,

• 10 x Fisherman’s friend poklon paket.

 

Druga nagradna-takmičarska nedelja (od 12.07. u 00:00 časova do 18.07.2021. u 23:59:59)

• 1x Buzz vaučer,

• 10 x Fisherman’s friend majica,

• 10 x Fisherman’s friend poklon paket.

 

Treća nagradna-takmičarska nedelja (od 19.07. u 00:00 časova do 25.07.2021. u 23:59:59)

• 1x Buzz vaučer,

• 10 x Fisherman’s friend majica,

• 10 x Fisherman’s friend poklon paket.

 

Četvrta nagradna-takmičarska nedelja (od 26.07. u 00:00 časova do 01.08.2021. u 23:59:59)

• 1x Buzz vaučer,

• 10 x Fisherman’s friend majica,

• 10 x Fisherman’s friend poklon paket.

 

6.2. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Osvojenu nagradu može iskoristiti samo učesnik koji se za istu prijavio i čije je ime na Rang listi. Nagrada se ne može preneti na drugo lice ili biti ustupljena drugom licu.

 

7. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA

 

7.1. Organizator će nedeljne pobednike proglasiti na osnovu celokupnog utiska fotografije kao i na osnovu toga da li fotografija ispunjava sve uslove i pravila konkursa. Žiri od tri člana koji će proglasiti nedeljne pobednike se sastoji od osoba zaposlenih kod Organizatora. Nedeljni pobednici su učesnici sa najzanimljivijim fotografijama, čije fotografije zadovoljavaju sve unapred postavljene kriterijume Konkursa. Najzanimljivije fotografije će biti one koje ostave najsnažniji utisak na žiri. Svaki od članova žirija imaće pravo da dodeli maksimalnih 10 poena po fotografiji koja je na njega/nju ostavila najsnažniji utisak. Prva fotografija sa najviše poena žirija osvojiće Buzz vaučer. Sledećih 10 fotografija sa manjim brojem poena od dobitnika Buzz vaučer će osvojiti Fisherman’s friend majicu i 10 fotografija sa manjim brojem poena od dobitnika Fisherman’s friend majica osvojiće Fisherman’s friend poklon paket. Organizator će proglasiti nedeljne dobitnike i njihova imena istaći putem zvaničnog Instagram profila Organizatora @fishermansfriend_rs i to u roku od 5 radnih dana od dana završetka  svake nagradne- takmičarske nedelje.

7.2.Učesnici moraju imati  fiskalni račun kojim dokazuju da su Fisherman’s friend  proizvodi kupljeni u datoj nagradnoj-takmičarskoj nedelji.

7.3.  Učesnik je dužan da čuva dokaz o kupovini (fiskalni račun) na kome se nalazi BI broj, proizvodi, vreme i datum kupovine, za vreme Konkursa i 30 dana nakon njegovog završetka i iste, po potrebi, prezentuje i preda Organizatoru na njegov zahtev kao fotografije putem e-maila-a i fizički prilikom preuzimanja nagrade.

7.4. Učesnik može biti dobitnik najviše jedne nedeljne nagrade u okviru jedne nagradne-takmičarske nedelje.

 

 

8. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA

8.1. Organizator obaveštava dobitnike o dobijenim nagradama na Konkursu putem zvaničnog Instagram profila Organizatora @fishermansfriend_rs.  

8.2. Svi dobitnici nagrada će putem story-ja na kom su objavljeni biti pozvani da se jave Organizatoru, putem maila. Dobitnici su dužni da se u roku od 48h nakon objave imena pobednika jave Organizatoru putem maila: office@algrosso.com sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa prebivališta u Republici Srbiji, kontakt telefon), kao i fotografijom fiskalnog računa (BI broj) kao dokaz kupovine proizvoda, a u svrhu omogućavanja Organizatoru da dostavi nagrade.

8.3. Nedeljne nagrade će biti dostavljene na kućne adrese dobitnika nakon što dobitnici pošalju fotografije svojih računa, kao dokaz o kupovini, saglasno članu 5. ovih Pravila i ukoliko se utvrdi validnost svih poslatih računa u okviru date nagradne-takmičarske nedelje.

8.4. Organizator je dužan da nagradu dostavi najkasnije 30 radnih dana od potvrde prijema podataka dobitnika.

8.5. Nagrade će biti poslate na kućne adrese dobitnika, nekom od kurirskih službi, koja će kontaktirati dobitnike nagrada. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da kurirska služba ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom, iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora. Organizator  Konkursa nije u mogućnosti da utiče na raspored dostave poklona i ne snosi odgovornost ukoliko dobitnik nije na adresi u trenutku dostave. Slanje nagrada je besplatno za dobitnika. Ukoliko dobitnik ne bude dostupan kurirskoj službi u dva pokušaja, smatraće se da dobitnik ne prihvata nagradu i Organizator nije u obavezi da mu istu naknadno dostavi.

8.6. Prilikom dostavljanja nagrade, Dobitnik će se legitimisati odgovarajućom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Dobitnik će popuniti i potpisati odgovarajući formular o prijemu nagrade, prilikom preuzimanja iste.

8.7. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan, ili ukoliko postupi suprotno definisanim obavezama iz tačke 8.2 ovog člana ili je Dobitnik diskvalifikovan u skladu sa članom 10.1 ili nije u mogućnosti da preuzme nagradu, ili ako se utvrdi nepravilnost u postupku učestovanja, nagrada neće biti dodeljena. Istovremeno Organizator Konkursa dobija pravo raspolaganje nagradom u bilo koju drugu svrhu.

8.9. Nagrade se ne dostavljaju izvan Republike Srbije.

 

10. DISKVALIFIKACIJA

 

10.1. Organizator zadržava pravo da isključi ( diskvalifikuje) Učesnike iz Konkursa u bilo kom trenutku u sledećim slučajevima:

 • Učesnik je prekršio pravila Konkursa;
 • Učesnik nema otključan profil;
 • Učesnik nema dokaz o izvršenoj kupovini u odgovarajućoj takmičarskoj-nagradnoj nedelji;
 • Fotografija koja konkuriše za nagradu, postavljena od strane učesnika nije originalna, lično kreirana od strane učesnika;
 • Učesnik je postavio uvredljiv sadržaj na rasnoj, etničkoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.
 • Učesnik krši zakone Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na Zakonu o autorskim i srodnim pravima;

 

11. SAGLASNOST UČESNIKA SA PRAVILIMA

 

11.1. Učestvovanjem u Konkursu i prihvatanjem Pravila Konkursa, učesnici daju saglasnost da Organizator Konkursa može njihove lične podatke koristiti u svrhu organizovanja Konkursa, kao i u svrhu dodeljivanja nagrada u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator ograničava upotrebu i obradu podataka o ličnosti samo na radnje neophodne za identifikaciju učesnika na Konkursu i dodele nagrada za pobednike na Konkursu.

11.2. Učesnici imaju pravo na obaveštenje o obradi podataka, pravo da od Organizatora zahtevaju kopiju podataka koji se na njega odnose, kao i da izvrše uvid u obrađivane podatke. Učesnici imaju pravo da od organizatora zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, ograničenje obrade i prestanak obrade podataka u svemu prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Učesnik je slobodan u svakom trenutku da zatraži od Organizatora da prestane sa obradom njegovih podataka o ličnosti slanjem maila na : office@algrosso.com  prihvata da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću učestvovanja u Konkursu.

11.3. Učesnik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, tačne i potpune kontakt  podatke o sebi. Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke.

11.4. Organizator ne snosi odgovornost za greške u podacima, kao ni za prijem podataka dostavljenih od strane učesnika.

11.5. Učesnik korišćenjem taga  @fishermansfrind_rs i hashtaga #myffriend, daje Organizatoru dozvolu da fotografiju Učesnika  objavi na svojoj Instagram stranci, za sve vreme trajanja Konkursa.

 

12. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

 

12.1. Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno proizvođaču nagrada. Organizator neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) nastalu kao posledica učestovanja na konkursu i osvajanja nagrada izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

12.2. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualno kršenje prava intelektualne svojine ili drugih prava trećih lica od strane bilo kog Učesnika na Konkursu. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog prava ili prava industrijske svojine ili bilo kog drugog prava na navedenom delu bilo koje drugo lice, a ne učesnik koji je prijavio navedeno delo na Konkursu, odnosno u slučaju da je učesnik u Konkursu zloupotrebio ili povredio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu i da će sve zahteve prema Organizatoru o svom trošku otkloniti, regulisati, odnosno rešiti i to u najkraćem mogućem roku, kao i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine od svih eventualnih prava ili pretenzija svih trećih lica u vezi sa navedenim delom i da će Organizatora u potpunosti obeštetiti za celokupnu štetu, izgubljenu dobit i sve troškove koje Organizator bude imao u vezi sa tom povredom prava trećih lica.

 

13. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA KONKURSA

 

13.1. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene Pravila ovog Konkursa, uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Instagram stranici i u okviru web sajta www.algrosso.com.

 

14. PREKID KONKURSA

 

14.1. Organizator u trenutku donošenja odluke o održavanju Konkursa nije mogao predvideti, niti je na te okolnosti mogao uticati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Organizatora, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih mogućih nastalih obaveza prema Učesniku.

14.2. U slučaju nastupa navedenih okolnosti, organizator će učesnike obavestiti o prekidu konkursa putem obaveštenja na instagram stranici @fishermansfriend_rs i putem web sajta www.algrosso.com.

 

15. PRAVA I OBAVEZE

 

15.1. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze utvrđene ovim Pravilima.