Novosti


15.06.2019
Stobi Flips nagradna igra

На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. бр. 88/2011, 93/2012 - др. закон, 30/2018 и 95/2018) и Одлуке о приређивању наградне игре у роби и услугама директора društva AL GROSSO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO, BEOGRAD (ČUKARICA) бр. ­­05/2019 од дана 16.05.2019. године, утврђена су следећа:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ

Stobi Flips Svuda

Приређивач

Члан 1.

Приређивач наградне игре у роби и услугама је привредно друштво AL GROSSO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO, BEOGRAD (ČUKARICA), са регистрованим седиштем на адреси Водоводска 158, Београд-Чукарица, Република Србија, МБ: 17308777, ПИБ: 100137832 (даље у тексту: „Приређивач“).

Одлуку о приређивању наградне игре у роби и услугама бр. 05/2019 донео је директор Приређивача дана 16.05.2019. године.

Објављивање и доступност Правила наградне игре

Члан 2.

Ова Правила наградне игре ће бити објављена у средствима јавног информисања, у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на територији целе Републике Србији, и то најмање 15 дана пре дана који је означен као почетак наградне игре у овим Правила наградне игре.

Правила наградне игре ће бити истакнута и доступна свим заинтересованим лицима и на интернет страници Приређивача: www.algrosso.com/stobiflipssvuda.

Заинтересована лица могу затражити додатне информације или копију ових Правила наградне игре слањем е-маила на е-маил адресу: jasmina.glogovac@algrosso.com.

Званичан назив, врста и трајање наградне игре

Члан 3.

Наградна игра у роби и услугама се приређује под називом „Stobi Flips Svuda“ (у даљем тексту: „Наградна игра“).

Наградна игра се приређује у периоду од дана 01.07.2019 године од 00:00 часова закључно са даном 29.07.2019. године до 00:00 часова када се објављује добитник главне награде.

Територија

Члан 4.

Наградна игра се одвија на територији Републике Србије (без Косова и Метохије).

Производи укључену у Наградну игру

Члан 5.

У Наградној игри учествују следећи производи друштва Витаминка А.Д. Прилеп, чији је овлашћени дистрибутер Приређивач:

- Stobi Flips 40g;

- Stobi Flips 85g;

- Stobi Flips 150g;

- Stobi Flips Magnus 200g;

- Stobi Flips Magnus Hot&Spicy 200g;

- Stobi Flips Magnus Extra hot 200g.

Циљ организовања Наградне игре

Члан 6.

Циљ организовања Наградне игре је промоција производа наведених у члану 5. ових Правила наградне игре, као и стимулисање и награђивање верности потрошача и позитиван утицај на кретање тих производа у малопродајним објектима.

Право учешћа у Наградној игри

Члан 7.

Право на учешће у Наградној игри имају сви пунолетни држављани Републике Србије који прихватају ова Правила наградне игре донета од стране Приређивача и која желе да учествују у Наградној игри, осим лица запослених код Приређивача и свих других лица која су учестовала у организацији и промоцији Наградне игре, као ни чланови њихових најужих породица (деца, усвојеници, родитељи, усвојитељи, брачни и ванбрачни супружници и рођени браћа и сестре).

Механизам учествовања у наградној игри

Члан 8.

Свако лице које испуњава услове из члана 7. ових Правила наградне игре и које купи најмање један (1) производ наведен у члану 5. ових Правила наградне игре у периоду од дана 01.07.2019. године од 00:00 часова закључно са даном 28.07.2019. године до 23:59 часова може учествовати у наградној игри тако што ће послати три одвојене поруке путем апликације Вибер на Вибер јавни профил под називом Витаминка Србија у периоду од дана 01.07.2019. године од 00:00 часова закључно са даном 28.07.2019. године до 23:59 часова на следећи начин: прва порука мора да садржи име и презиме, друга порука мора да садржи број мобилног телефона и трећа порука мора да садржи број фискалног рачуна и време назначено на фискалном рачуну, а који фискални рачун садржи најмање један (1) производ наведен у члану 5. ових Правила наградне игре.

 

Вибер јавни профил под називом Витаминка Србија ће учесници наћи тако што ће у апликацији Вибер пронаћи опцију под називом Моre“, кликнути на ту опцију, па ће потом кликнути на опцију „Discover“ и у пољу под називом „Search“ укуцати назив профила: Витаминка Србија, па ће потом кликнути на тај јавни профил и кликнути на опцију „Message“ (у даљем тексту: „Вибер јавни профил под називом Витаминка Србија“).

 

Једно лице може учествовати у Наградној игри са неограниченим бројем Вибер порука, користећи различите фискалне рачуне. Један фискални рачуну се може искористити за учешће у Наградној игри само једном, без обзира на број производа наведених у члану 5. ових Правила наградне игре који се налазе на фискалном рачуну. Учесник у Наградној игри је дужан да до завршетка Наградне игре чува оригиналне или копије фискалних рачуна којима је учествовао у Наградној игри.

Поруке које садрже нетачне, непотпуне или неважеће бројеве фискалних рачуна и/или податке (име, презиме и број телефона) неће бити узете у обзир и неће учествовати у извлачењу.

Све послате поруке ће бити верификоване путем софтвера из става 1 члана 14 ових Правила наградне игре. Одмах након слања поруке, учесник у Наградној игри ће добити повратну поруку, којом ће бити обавештен да ли је послата порука исправна или не, односно да ли је учесник квалификован за освајање награде.

Учесник који не испуњава услове за учешће биће дисквалификован из Наградне игре и губи право на награду.

Учествовањем у Наградној игри и слањем поруке путем апликације Вибер на Вибер јавни профил под називом Витаминка Србија, сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила наградне игре, као и да се његови подаци о личности који су дати Приређивачу чувају и обрађују у складу са важећим Законом о заштити података о личности, а нарочито у складу са чланом 12 ових Правила наградне игре.

Приређивач не сноси одговорност у случају да Вибер порука не буде из било ког разлога достављена јавном Вибер профилу под називом Витаминка Србија, те у том случају не учествује у извлачењу.

Све трошкове слања Вибер поруке сноси лице које жели да буде учесник Наградне игре.

Наградни фонд

Члан 9.

Наградни фонд броји укупно две стотине осамдесет осам (288) награда, а вредност фонда добитка износи 1.322.061,17 динара без ПДВ-а, односно 1.576.969,19 динара са ПДВ-ом и састоји се од следећих 

 

Порез

Члан 10.

Приређивач се обавезује да уместо добитника награда плати порез на добитке од игара на срећу.

Извлачење добитника наградне игре

Члан 11.

Извлачење добитника награда вршиће се насумичним, програмским избором из базе података која је сачињена од базе података квалификованих учесника. Прво се извлаче добитници награда, одмах потом њихове резерве, и одмах потом и резерве резервних добитника.

База података квалификованих учесника ће се састојати од учесника у наградној игри који су: купили један или више промотивних производа наведених у члану 5. ових Правила наградне игре; и послали поруку путем апликације Вибер на јавни Вибер профил под називом Витаминка Србија на начин предвиђен овим Правилима наградне игре.

Извлачење добитника, укључујући и добитника главне награде, ће се вршити у периоду од дана 01.07.2019. године до дана 29.07.2019. године и то следећом динамиком: сваког дана, осим понедељком (изузетак је понедељак у 00:00 часова), на свака два (2) сата, почевши од 02:00 часа и завршавајући наредног дана у 00:00 часова, биће извучена по једна (1) награда, како је наведено у ставу 5. овог члана. Поруке пристигле током једне недеље (од понедељка до недеље), учествују у извлачењу награда током те недеље, укључујући понедељак наредне недеље (од уторка од 02:00 часа до понедељка у 00:00 часова). Поруке које су учествовале у извлачењу у једној недељи, неће учествовати у извлачењу у наредним недељама.

Све поруке које су пристигле у периоду од дана 01.07.2019. године од 00:00 часова до дана 28.07.2019. године до 23:59 часа и које испуњавају услове прописане овим Правилима награде игре, а нису освојиле награду, имају могућност да освоје главну награду, која награда ће бити извучена у 00:00 часова дана 29.07.2019. године.

Приликом извлачења добитника за сваку награду, укључујући и добитника за главну награду, извлачи се један резервни победник, којем ће се доделити награда, ако првобитни победник не испуњава услове прописане овим Правилима наградне игре. Такође, одмах након извлачења резервног добитника, извлачи се и његов резервни добитник, којем ће се доделити награда, ако првобитни резервни добитник не испуњава услове прописане овим Правилима наградне игре.

Награде ће бити извучене следећом динамиком:

Прва недeља

За Вибер поруке послате у периоду од 01.07.2019. године од 00:00 часова до 07.07.2019. године до 23:59 часова, биће извучено укупно седамдесет и две (72) награде и то следећом динамиком:

Друга Недеља

За Вибер поруке послате у периоду од 08.07.2019. године од 00:00 часова до дана 14.07.2019. године до 23:59 часова, биће извучено укупно седамдесет и две (72) награде и то следећом динамиком:

ТРЕЋА НЕДЕЉА

За Вибер поруке послате у периоду од 15.07.2019. године од 00:00 часова до 21.07.2019. године до 23:59 часова, биће извучено укупно седамдесет и две (72) награде и то следећом динамиком:

ЧЕТВРТА недеља

За Вибер поруке послате у периоду од 22.07.2019. године од 00:00 часова до 28.07.2019.године дo 21:59 часова, биће извучено укупно седамдесет и једна (71) награда и то следећом динамиком:

Све поруке које су пристигле у периоду од дана 01.07.2019. године од 00:00 часова до дана 28.07.2019. године до 23:59 часа и које испуњавају услове прописане овим Правилима награде игре, а нису освојиле награду у току четири недеље, имају могућност да освоје главну награду, која награда ће бити извучена у 00:00 часова дана 29.07.2019. године.

Главна награда је Aprilia SR50 R, количина: 1, време извлачења: дан 29.07.2019. године у 00:00 часова. Све што се односи на добитнике награда, односи се и на добитника главне награде.

Објављивање резултата

Члан 12.

Резултати наградне игре ће бити објављени у року од 3 дана од извлачења за одређени дан на веб страници www.algrosso.com/stobiflipssvuda објављујући број фискалног рачуна и име и презиме добитника.

У року од 24 сата од тренутка извлачења награде, добитници ће о томе бити обавештени путем Вибер поруке следеће садржине: "Честитамо! Ви сте добитник _________________________ (врста награде). Ваш фискални рачун број _____________ је извучен. Наш контакт центар ће Вас контактирати за више информација у вези са преузимањем Ваше награде."

Уколико добитник награде из било ког разлога не буде доступан у року од 60 дана од дана пријема Вибер поруке из става 2. овог члана, за који Приређивач није одговоран, добитник губи право на освојену награду, те на његово место ступа резервни победник. Такође, уколико резервни добитник из било ког разлога не буде доступан одмах по ступању на место добитника награде, за који Приређивач није одговоран, резервни добитник губи право на освојену награду, те на његово место ступа његов резервни добитник.

Додела награда

Члан 13.

Добитницима награде ће награде бити додељене у року од 60 дана од дана извлачења.

Након истека рока из става 1. овог члана, добитник награде губи право на освојену награду, те на његово место ступа резервни победник.

Награде се не могу заменити за новчани износ његове вредности, другу награду или противвредност.

Награде ће бити уручене добитницима поштом на адресу коју су навели оператеру, када добитник буде контактиран у складу са чланом 10. став 2. ових Правила наградне игре, у ком случају Приређивач сноси трошкове поштарине. Изузетно, на захтев добитника награде, он/она може преузети награду лично у просторијама Приређивача на адреси Јурија Гагарина 32, 11070 Београд, сваког радног дана у периоду од 09:00 часова до 17:00 часова, у ком случају Приређивач не сноси трошкове преузимања награде.

Сви захтеви за доделу награда које Приређивач буде примио након истека рока из. став 1. овог члана сматраће се неважећим.

Детаљи механизма извлачења добитника и поступак надзора над извлачењем добитника

Члан 14.

Добитници награда у наградној игри, укључујући добитника главне награде и резервне добитнике, ће бити извучени компјутерски, помоћу софтвера који функционише путем алгоритма и који је посебно креиран за ову намену.

Приликом извлачења награда, за сваку награду извлачи се један резервни добитник, којем ће се доделити награда, ако првобитни добитник не испуњава услове у складу са овим правилима. Истовремено са извлачењем резервног добитника, за сваку награду извлачи се и његов резервни добитник, којем ће се доделити награда, ако првобитни резервни добитник не испуњава услове у складу са овим правилима.

Комисија, која се састоји од три (3) члана, биће одговорна за исправност извлачења добитника, резервних добитника и добитника главне награде. Комисију чине три представника Приређивача.

Све послате поруке ће бити верификоване путем софтвера из става 1 овог члана Правила наградне игре. Одмах након слања поруке, учесник у наградној игри ће добити повратну поруку, да ли је послата порука адекватна или не, односно да ли је учесник квалификован за добијање награде. У случају да је послата погрешна порука или број или време назначено на фискалном рачуну, пошиљалац ће о томе бити обавештен путем Вибер поруке.

По пријему повратне поруке да је одређени пошиљалац добитник награде, добитник награде ће бити контактиран од стране оператера ангажованог од стране Приређивача, како би се утврдило да ли конкретан учесник испуњава све услове за добијање награде. Након провере, оператер ангажован од стране Приређивача ће тражити све потребне податке од добитника награде (име, презиме, улица, број, поштански број, град) у сврху слања освојене награде. Лични подаци добитника награде, односно добитника главне награде, су потребни искључиво у сврху провере права на учешће у наградној игри и за преузимање награде. Учествовањем у наградној игри, сматра се да је добитник награде, односно добитник главне награде, дао сагласност да се сви лични подаци (име, презиме, улица, број, поштански број, град) могу доставити компанијама, односно куририма и поштама, које треба да доставе освојене награде на кућну адресу добитника награда, укључујући добитника главне награде.

Услови за преузимања награда

Члан 15.

Приликом преузимања награде, добитник награде је дужан да на увид достави лични документ, како би се утврдио идентитет учесника и како бу се утврдило да учесник испуњава све услове предвиђене овим Правилима наградне игре.

Приликом преузимања награде, добитник је дужан да на увид стави Вибер поруку коју је примио као обавештење о добитку награде, како и оригинал или фотокопију фискалног рачуна којим је добитник освојио награду.

Уколико добитник награде не испуни услове из ст. 1. и 2. овог члана, губи право на награду, те на његово место ступа резервни победник. Уколико резервни добитник награде не испуни услове из ст. 1. и 2. овог члана, губи право на награду, те на његово место ступа његов резервни добитник.

Приликом преузимања награде, добитник ће доставити писану сагласност којом потврђује да је примио награду.

Уколико добитник из било ког разлога није у могућности да подигне награду лично, може писаним путем овластити друго да то учини у његово име и за његов рачун.

Приређивач задржава право да позове резерве, по редоследу извлачења, у случају кад Приређивач има основане разлоге да сматра да је извучени добитник/добитница/резервни добитник прекршио/прекршила услове и одредбе ових Правила наградне игре, он/она одбија награду, са њим/њом не може да се ступи у контакт у оквиру рока установљеног за предају награде или њега/њу није могуће валидирати као добитника ова.

Све претходно важи и за добитника главне награде.

Сагласност учесника и добитника награда

Члан 16.

Приређивач се обавезује да податке о учесницима и добитницима у Наградној игри прикупља, чува и користи у складу са Законом о заштити података о личности, а нарочито у складу са чланом 10 и 15 Закона о заштити података о личности.

Приређивач се обавезује да све податке о учесницима и добитницима у Наградној игри користи за сврхе организовања и реализовања ове наградне игре.

Извештај о резултатима Наградне игре

Члан 17.

Приређивач ће доставити извештај Пореској управи о резултатима Наградне игре у року од 15 дана од дана окончања Наградне игре, у складу са чланом 114. Закона о играма на срећу.

Прекид Наградне игре

Члан 18.

Наградна игра може бити прекинута у случају више силе (околности које Приређивач није могао предвидети нити утицати на њих), укључујући немогућност Приређивача да, услед разлога на које он својом вољом не може утицати, спроведе Наградну игру. Приређивач ће обавестити сва заинтересована лица о евентуалном прекиду наградне игре, као и о разлозима за такав прекид, путе дневног листа који се дистрибуира на територији целе Републике Србије, као и на својој интернет страници: www.algrosso.com/stobiflipssvuda. У случају прекида из горе наведених разлога, Приређивач неће бити у обавези да учесницима у Наградној игри надокнади било какве трошкове који се односе на учешће у Наградној игри.

Одговорност и искључење одговорности

Члан 19.

Приређивач гарантује за доделу награда у складу са Правилима наградне игре.

Све захтеве у вези са употребном вредношћу и квалитетом награда, добитници ће упутити директно добављачу награда, и представницима робних марки додељених материјалних производа.

Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), која настане као последица учестовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.

Правно дејство

Члан 20.

Ова Правила наградне игре ступају на снагу и производе право дејство по добијању сагласности Министарства финансија Републике Србије, у складу са Законом о играма на срећу.

Надлежност

Члан 21.

У случају постојања било каквог спора у вези са овим Правилима награде игри и/или приређивањем Наградне игре између Приређивача и учесника Наградне игре, за решавање спорова биће надлежан стварно и месно надлежан суд у Београду.